Logitech Group Giải pháp ConferenceCam cho các cuộc họp với lên đến 14 người tham gia.Mics mở rộng tùy chọn có sẵn. Là dòng camera cao cấp của Logitech.

Logitech Group Giải pháp ConferenceCam cho các cuộc họp với lên đến 14 người tham gia.Mics mở rộng tùy chọn có sẵn. Là dòng camera cao cấp của Logitech.

Logitech Group Giải pháp ConferenceCam cho các cuộc họp với lên đến 14 người tham gia.Mics mở rộng tùy chọn có sẵn. Là dòng camera cao cấp của Logitech.

Related posts

Leave a Comment